Publicēti

 1. Leitāne, I. (2021). Komparatīvā gastrosemiotika? Baltijas ebreju tulkojumi jidišā starpkaru periodā. Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija. 178.–191.lpp.

 2.  
 3. Lāms, O. (2020). Image of Georgia in Latvian Literature. The Second Half of the 20th Century and the Beginning of the 21st. Starp teksta baudu un dzimumdiferences kaislībām: Veltījums akadēmiķei profesorei Ausmai Cimdiņai = Between Pleasure of the Text and Passions of Gender Differences: A Festschrift in Honour of Professor Ausma Cimdiņa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 155.–161. lpp. PDF

 4.  
 5. Laizāns, M. (2020). Dinner with Mock Faustus: Multilingual Cuisine Cooks the Identity. In: Pajević, Marko (ed.). Mehrsprachigkeit und das Politische. Interferenzen in zeitgenössischer deutschsprachiger und baltischer Literatur. Tübingen: Narr Francke Attempto. P. 145–164. PDF
   
 6. Kušnere, S. (2020). Ēdiens kā sociālā slāņa un nacionālās piederības robežzīme (Food as a Landmark of Social Stratification and National Belonging). Lāms E. (atb. red.). Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums. 25 (2020). Liepāja: LiePA, 35.–43. lpp. PDF
   
 7. Laizāns, M. (2020). “Mērnieku laiki” un vienradža smadzenes: gastrotulkojuma samērojums (“The Times of the Land Surveyors” and Unicorn Brain: Juxtaposition of Gastrotranslation). Lāms E. (atb. red.). Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums. 25 (2020). Liepāja: LiePA, 44.–55. lpp. PDF

 

Iesniegti publicēšanai

 1. Laurušaitė, L. Ēdiena nozīme identitātes veidošanā: mūsdienu latviešu un lietuviešu literatūras piemērs. = The role of food in the formation of identity: an example of modern Latvian and Lithuanian literature. Jaunākā literatūra Latvijā I. Latvijas Universitāte, tiešsaistē, 22.–23.10.2020.
   
 2. Grudule, M. Siegfried von Vegesacks “Die Baltische Tragödie” (1935) und “Der letzte Akt” (1957): Essen und Identität. = M. Siegfried von Vegesack’s “Die Baltische Tragödie” (1935) and “Der letzte Akt” (1957): Food and identity. Baltische Erzähl- und Lebenswelten. Kultur-, literatur-, translations- und sprachwissenschaftliche Aspekte. Universität Tallinn, 17.–19.09.2020.
   
 3. Kalniņa, I. Literarische Kochbücher – ein neues Hybridgenre in der neuesten lettischen Literatur. = Literary cookbooks - a new hybrid genre in the latest Latvian literature. Baltische Erzähl- und Lebenswelten. Kultur-, literatur-, translations- und sprachwissenschaftliche Aspekte. Universität Tallinn, 17.–19.09.2020.
   
 4. Kalniņa I. Breakfast in Valentīns Jakobsons’ short prose. Literary Taste Map: From Taste Culture to Taste Industry. International conference. Vilnius. The Lithuanian Comparative Literature Association and Institute of Lithuanian Literature and Folklore, online, 24.–25.09.2020.
   
 5. Skutelis, A. Apreibināšanās gastropoētiskais aspekts: dzērienu kultūra Jāņa Joņeva romānā “Jelgava ‘94”. = The gastropoetic aspect of intoxication: drink culture in Jānis Joņevs’s novel “Jelgava ‘94”. Jaunākā literatūra Latvijā I. Latvijas Universitāte, tiešsaistē, 22.–23.10.2020.
   
 6. Spalvēna, A. Tautiski gardumi: ēdiena loma nacionālās identitātes konstruēšanā un tās atspoguļojums pavārgrāmatās. = National delicacies: the role of food in the construction of national identity and its reflection in cookbooks. Kultūras krustpunkti. Starptautiska zinātniska konference. Rīga, Latvijas Kultūras akadēmija, tiešsaistē, 06.11.2020.
   
 7. Pogodina, S. Кухня русской эмиграции: тексты 1920–1930-х годов. = The cuisine of the Russian emigration: texts of the 1920s - 1930s. LU 79. starptautiskā zinātniskā konference. Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā V, Latvijas Universitāte, Rīga, tiešsaistē, 12.03.2021.
   
 8. Pogodina, S. Russian Food as an Identity Marker: Russian Periodicals in Latvia in 1920s and 1930s. Literary Taste Map: From Taste Culture to Taste Industry. International conference. Vilnius. The Lithuanian Comparative Literature Association and Institute of Lithuanian Literature and Folklore, online, 24.–25.09.2020.
   
 9. Pogodina, S. Гастропоэтика на страницах рижской русской периодики 1920-1940-х: празднично-религиозный аспект. = Gastropoetics on the pages of the Riga Russian periodicals of the 1920s-1940s: Festive and religious aspect. Международная научная конференция. Посольство Литовской Республики в Российской Федерации, Центр Балто-славянских исследований, Института славяноведения РАН, Институт Мировой культуры МГУ, Москва, 18.–19.05.2021.
   
 10. Laurušaitė, L. Famine in Contemporary Lithuanian and Latvian Literature: Collective Remembrance or Hunger Industry? / Badas šiuolaikinėje lietuvių ir latvių literatūroje: kolektyvinė atmintis ar alkio industrija? Literary Taste Map: From Taste Culture to Taste Industry. International conference. Vilnius. The Lithuanian Comparative Literature Association and Institute of Lithuanian Literature and Folklore, online, 24.–25.09.2020.
   
 11. Laurušaitė, L. Svina un asins garša 21. gs. traumas naratīvos jeb gastro-antipoētika. = The taste of lead and blood in the 21st century. trauma narratives or gastro-antipoetics. 27. starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, Liepājas Universitāte, 10.–11.03.2021.
   
 12. Lāms, O. Cheese on the Menu of Latvian Contemporary Migrants and in the Sense of Identity. Literary Taste Map: From Taste Culture to Taste Industry. International conference. Vilnius. The Lithuanian Comparative Literature Association and Institute of Lithuanian Literature and Folklore, online, 24.–25.09.2020.
   
 13. Lāms, O. Baltischer Salat (Rassol). Beobachtungen zur kulinarischen Identität des Baltikums. = Baltic salad (rassol). Observations on the culinary identity of the Baltic States. Baltische Erzähl- und Lebenswelten. Kultur-, literatur-, translations- und sprachwissenschaftliche Aspekte. Universität Tallinn, 17.–19.09.2020.
   
 14. Laizāns, M. Dining with Faustus – (Dis)Taste in Translating the Gastronomical. Literary Taste Map: From Taste Culture to Taste Industry. International conference. Vilnius. The Lithuanian Comparative Literature Association and Institute of Lithuanian Literature and Folklore, online, 24.–25.09.2020.
   
 15. Kušnere, S. Hunger oder Simulation von Hunger. = Hunger or simulating hunger. Beispiele aus der lettischen Literatur. Baltische Erzähl- und Lebenswelten. Kultur-, literatur-, translations- und sprachwissenschaftliche Aspekte. Universität Tallinn, 17.–19.09.2020