25. novembris / 25 November

9.00–9.20
Atklāšana / Opening
Prof. Ina Druviete
Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un sociālo zinātņu jomā
Pro-rector in the field of humanities and social sciences, University of Latvia

Prof. Indra Karapetjana
Latvijas Universitātes Humanitāro Zinātņu fakultāte dekāne
Dean of Faculty of Humanities, University of Latvia

Prof. Ieva Kalniņa
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas vadītāja
Head of Department of Latvian and Baltic Studies, Faculty of Humanities, University of Latvia

 

Teksta autobiogrāfiskums / The Autobiography of Text
Vada / Chair: Ojārs Lāms (Latvijas Universitāte / University of Latvia)

9.20–9.40
Radvilė Racėnaitė
Lietuviešu literatūras un folkloras institūts (Viļņa, Lietuva)
The Institute of Lithuanian Literature and Folklore (Vilnius, Lithuania)
We Have no Bread and Eat Tree Bark”: Food, Hunger and Satiety in The Memoirs of The Lithuanians Deported to Siberia / “Mums nav maizes, un mēs ēdam koku mizu”: ēdiens, bads un sāts uz Sibīriju izsūtīto lietuviešu atmiņu stāstos

9.40–10.00
Ieva Kalniņa
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte (Rīga, Latvija)
Faculty of Humanities, University of Latvia (Rīga, Latvija)
Bērns un ēšanas kultūra latviešu rakstnieku autobiogrāfiskajā prozā / Children and Food Culture in Autobiographical Prose by Latvian Writers

10.00–10.20
Solveiga Daugirdaitė
The Institute of Lithuanian Literature and Folklore (Vilnius, Lithuania)
Lietuviešu literatūras un folkloras institūts (Viļņa, Lietuva)
Writer Aldona Liobytė's Kitchen / Rakstnieces Aldonas Ļobītes virtuve

10.20–10.40
Māra Grudule
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte (Rīga, Latvija)
Faculty of Humanities, University of Latvia (Rīga, Latvija)
Jāņi: rituāls un maltīte 20. gadsimta Baltijas vācu literatūrā / Jāņi: Ritual and Meal in 20th Century Baltic German Literature

10.40–10.50
Diskusija / Discussion

10.50–11.00
Kafijas pauze / Coffee break

 

Gastronomija laikā un telpā / Gastronomy in Time and Space
Vada / Chair: Anu Kannike (Estonian National Museum / Igaunijas Nacionālais muzejs)

11.00–11.40
Ojārs Lāms
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte (Rīga, Latvija)
Faculty of Humanities, University of Latvia (Rīga, Latvija)
R*SOLS

11.40–12.00
Astra Spalvēna
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte (Rīga, Latvija)
Faculty of Humanities, University of Latvia (Rīga, Latvija)
Latvijas garša: nacionālie motīvi latviešu valodā sarakstītajās pavārgrāmatās / The Taste of Latvia: National Motifs in Latvian Cookbooks

12.20–12.40
Gita Krūmiņa-Zemture, Sandra Īriste
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāte (Jelgava, Latvija)
Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Food Technology (Jelgava, Latvija)
Veselīga dzīvesveida aspekts 20. gadsimta 30. gadu veģetārajās pavārgrāmatās / The Aspect of Healthy Lifestyle in Vegetarian Cookbooks of 1930s

12.40–13.00
Magdalena Tomaszewska-Bolałek
SWPS University of Social Sciences and Humanities (Warsaw, Poland)
SWPS Sociālo un humanitāro zinātņu universitāte (Varšava, Polija)
Wagashi – Beyond Beauty. The Symbolism and Role of Japanese Sweets in Literature and Traditional Culture / Wagashi – viņpus skaistuma. Japāņu tradicionālo saldumu simbolisms un loma literatūrā un tradicionālajā kultūrā

13.00–13.10
Diskusija / Discussion

13.10–13.20
Kafijas pauze / Coffee break

 

Pasakas un svētki / Fairy Tales and Celebrations
Vada / Chair: Ieva Kalniņa (Latvijas Universitāte / University of Latvia)

13.20–13.40
Justyna Prusinowska
Adam Mickiewicz University (Poznan, Poland)
Adama Mickēviča Universitāte (Poznaņa, Polija)
Baltu dievu ēdienkarte / A Menu for Baltic Gods

13.40–14.00
Angelika Juško-Štekele
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Rēzekne, Latvija)
Academy of Technologies (Rēzekne, Latvia)
Piparkūku lamatu variācijas latviešu pasakās un periodikā / The Variations of Gingerbread Traps in Latvian Fairy Tales and Periodicals

14.00–14.20
Lita Silova
Neatkarīgā pētniece (Rīga, Latvija)
Independent scholar (Rīga, Latvia)
Ikdienas un svētku garša Kārļa Skalbes prozā / The Taste of Everyday Life and Celebration in Kārlis Skalbe’s Prose

14.20–14.40
Iveta Leitāne
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte (Rīga, Latvija)
Faculty of Humanities, University of Latvia (Rīga, Latvija)
Abundance, Scarcity, and Gift: The Semiotics of Feasts in Yiddish Literature in Latvia / Pārpilnība, trūkums un dāvana: dzīru semiotika jidiša literatūrā Latvijā

14.40–14.50
Diskusija / Discussion

14.50–15.10
Pusdienu pauze / Lunch break

 

Dzīves vīns / The Wine of Life
Vada / Chair: Māra Grudule (Latvijas Universitāte / University of Latvia)

15.10–15.30
Maira Valtere
Jāņa Akuratera muzejs (Rīga, Latvija)
Museum of Jānis Akuraters (Rīga, Latvia)
Starp “dzīves vīnu” un “nāves vīnu” jeb vīna semantika Jāņa Akuratera darbos / Between “the Wine of Life” and “the Wine of Death”: the Semantics of Wine in the Works of Jānis Akuraters

15.30–15.50
Arturs Skutelis
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte (Rīga, Latvija)
Faculty of Humanities, University of Latvia (Rīga, Latvija)
20. gadsimta 20.–30. gadu latviešu romānu dzērienu karte / Drinks Menu of 1920–1930s Latvian Novels

15.50–16.10
Mārtiņš Laizāns
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte (Rīga, Latvija)
Faculty of Humanities, University of Latvia (Rīga, Latvija)
Viltotais Mefistofelis Leiputrijā / Mock Mephistopheles in the Land of Plenty

16.10–16.30
Zanda Gūtmane
Liepājas Universitāte (Liepāja, Latvija)
Liepāja University (Liepāja, Latvia)
Ēdiens un dzērieni kā kultūras reprezentants jaunākajā latviešu biogrāfiskajā prozā / Food and Drink as Cultural Representatives in Modern Latvian Autobiographic Prose

16.30–16.40
Diskusija / Discussion

16.40–16.50
Kafijas pauze / Coffee break

 

Cilvēku stāsti / Stories Told by People
Vada / Chair: Mārtiņš Laizāns (Latvijas Universitāte / University of Latvia)

16.50–17.10
Anu Kannike
Estonian National Museum (Tallinn, Estonia)
Igaunijas Nacionālais muzejs (Tallina, Igaunija)
Competing Representations of Food Heritage in Estonia: The Poetics and Problematics of Heritagization / Savstarpēji konkurējošas Igaunijas gastronomiskā mantojuma atveides: mantojuma konstruēšanas poētika un problemātika

17.10–17.30
Pille Runnel
Estonian National Museum (Tallinn, Estonia)
Igaunijas Nacionālais muzejs (Tallina, Igaunija)
Curatorial Approaches and Opportunities in Producing an Exhibition “Food We Cook” / Kuratora īstenotās pieejas un iespējas izstādes “Ēdiens, ko gatavojam” veidošanā

17.30–17.50
Elīna Kursīte
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte (Rīga, Latvija)
Faculty of Humanities, University of Latvia (Rīga, Latvija)
Bērnības ēdienu atmiņas 20. gadsimta 80.–90. gados Latvijā / Childhood Memories of Food in the 1980–1990s Latvia

17.50–18.00
Diskusija / Discussion

 

26. novembris / 26 November

Gastronomiskā nostalģija / Gastronomic Nostalgia
Vada / Chair: Velga Vēvere (Latvijas Universitāte / University of Latvia)

9.30–9.50
Laura Laurušaitė
Institute of Lithuanian Literature and Folklore (Vilnius, Lithuania)
Lietuviešu literatūras un folkloras institūts (Viļņa, Lietuva)
Foodscape in Lithuanian and Latvian (e)migration literature / Pārtikas vide latviešu un lietuviešu (e)migrācijas literatūrā

9.50–10.10
Svetlana Pogodina
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte (Rīga, Latvija)
Faculty of Humanities, University of Latvia (Rīga, Latvija)
“Krievu galds”: Rīgas krievu emigrantu gastroteksti (1920–1940) / “Russian Buffet”: Gastronomic Texts of Russian Emigrants in Riga (1920–1940)

10.10–10.30
Tatjana Barišņikova
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte (Rīga, Latvija)
Faculty of Humanities, University of Latvia (Rīga, Latvija)
Ēdiena reprezentācija krievu emigrācijas rakstnieku memuāros / Representation of Food in the Memoirs of Emigrated Russian Writers

10.30–10.50
Ilze Ļaksa-Timinska
Latvijas Universitātes Literatūras, folklora un mākslas institūts (Rīga, Latvija)
Institute of Literature, Folklore and Art, University of Latvia (Rīga, Latvija)
Vobla: komunistu jaunā maize. Gastropoētiskie elementi Roberta Eidemaņa stāstā “Ielenktie” / Vobla: the New Bread of Communists. Gastropoetic Elements in Roberts Eidemanis' Story “Ielenktie”

10.50–11.00
Diskusija / Discussion

11.00–11.10
Kafijas pauze / Coffee break

 

Filozofijas garša / Taste of Philosophy 
Vada / Chair: Zanda Gūtmane (Liepājas Universitāte / Liepāja University)

11.10–11.30
Velga Vēvere
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts (Rīga, Latvija)
Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia (Rīga, Latvia)
Kafija ar Sērenu Kirkegoru / Coffee with Søren Kierkegaard

11.30–11.50
Māra Rubene
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts (Rīga, Latvija)
Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia (Rīga, Latvia)
“Garšo!” Ēdiena estētika / “Tasty!” The Aesthetics of Food

11.50–12.10
Liene Lauska
Neatkarīgā pētniece (Insbruka, Austrija)
Independent scholar (Innsbruck, Austria)
Ēdiens un morāle / Food and Morality

12.10– 12.30
Laine Kristberga
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts (Rīga, Latvija)
Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia (Rīga, Latvia)
Food and Eating as Semiotic Signs in Performance Art in Latvia / Ēdiens un ēšana kā semiotiskās zīmes performancē Latvijā

12.30–12.40
Diskusija / Discussion

12.40–13.00
Pusdienu pauze / Lunch break

 

Divas pasaules uz vienas zemes / Two Worlds on One Earth
Vada / Chair: Laura Laurušaitė (Institute of Lithuanian Literature and Folklore / Lietuviešu literatūras un folkloras institūts)

13.00–13.20
Sigita Kušnere
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte (Rīga, Latvija)
Faculty of Humanities, University of Latvia (Rīga, Latvija)
Bada atspoguļojums Pirmā pasaules kara latviešu literatūras tekstos / The Representation of Hunger in Latvian Literature Texts of the First World War

13.20–13.40
Ieva E. Kalniņa
Latvijas Universitātes Literatūras, folklora un mākslas institūts (Rīga, Latvija)
Institute of Literature, Folklore and Art, University of Latvia (Rīga, Latvija)
Gastropoētisko tēlu funkcijas Aleksandra Čaka vēlā staļiņisma perioda dzejoļu krājumos / Functions of Gastropoetic Imagery in the Collections of Poems by Aleksandrs Čaks During the Late Stalinism Period

13.40–14.00
Ingrīda Kupšāne
Daugavpils Universitāte (Daugavpils, Latvija)
Daugavpils University (Daugavpils, Latvia)
Jāņa Klīdzēja trimdinieka ēdienu un dzērienu karte / Jānis Klīdzējs: The Menu of an Exile

14.00–14.20
Olga Senkāne
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskais institūts (Rēzekne, Latvija)
Rēzekne Academy of Technologies, Research Institute for Regional Studies (Rēzekne, Latvia)
Divkārši būt: Ilzes Šķipsnas maizes cepšanas īstenības / (Un)simply Being: The Realities of Baking Bread by Ilze Šķipsna

14.20–14.30
Diskusija / Discussion

14.30–14.40
Kafijas pauze / Coffee break

 

Ēdiena vizualitāte / The Visuality of Food
Vada / Chair: Astra Spalvēna (Latvijas Universitāte / University of Latvia)

14.40–15.00
Kristīne Simsone
Neatkarīgā pētniece (Rīga, Latvija)
Independent scholar (Rīga, Latvia)
Ēdiena ainu semiotika un kultūrkonteksts kino / Semiotics of Food Scenes and Cultural Context in Cinema

15.00–15.20
Ieva Kalnača
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (Rīga, Latvija)
Latvian National Museum of Art (Riga, Latvia)
Food in Art – From a Symbol to an Absurd / Ēdiens mākslā – no simbola līdz absurdam

15.20–15.40
Austra Celmiņa-Ķeirāne
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (Rīga, Latvija)
Faculty of Education, Psychology and Art, University of Latvia (Rīga, Latvija)
Tradicionālo ēdienu atspoguļojums latviešu glezniecībā / Representation of Traditional Dishes in Latvian Painting

15.40–16.00
Daniela Zacmane
Latvijas Kultūras akadēmija (Rīga, Latvija)
Latvian Academy of Culture (Riga, Latvia)
Jautājuma “Tu paēdi?” loma latviešu “pieaugšanas” filmās / The Role of the Question “Have You Eaten Yet?” in Latvian Coming-of-Age Films

16.00–16.10
Diskusija / Discussion

16.10–16.30
Konferences noslēgums / Closing

Dalīties