Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte un Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts "Nacionālā identitāte: gastropoētiskais aspekts. Vēsturiskais, starpnacionālais un starpdisciplinārais konteksts" (Nr. lzp-2019/1-0294 ) aicina piedalīties starptautiskā zinātniskā konferencē "Ēdiena reprezentācija literatūrā un kultūrā" LU Humanitāro zinātņu fakultātē un tiešsaistē 2021. gada 25.–27. novembrī.

Aicinām piedalīties humanitāro, mākslas, sociālo un citu zinātņu jomu pētniekus ar referātiem par ēdiena pieminējumu nozīmi literatūrā, citās mākslās, ikdienas praksē un sadzīves kultūrā.

Konferences ierosme saistīta ar LU HZF īstenoto FLLP projektu “Nacionālā identitāte – gastropoētiskais aspekts”, kura laikā veiktā pētniecība ir ar mērķi atklāt, kā laika gaitā mainījies ēšanas un dzeršanas, ēdienu un dzērienu, to gatavošanas, ēdienreižu, garšas, baudas un viesmīlības attēlojums latviešu un Latvijas mazākumtautību literatūrā un pavārgrāmatās, kā šie dažādie skatījumi savstarpēji korelē un kā tajos atklājas indivīda pašidentitāte un nācijas identitāte. Analizējot mainīgos ēdiena reprezentācijas veidus, tiek rastas paralēles ar sabiedriskajām un vēsturiskajām transformācijām. Projektā ēdiens tiek skatīts ne tikai latviešu, bet arī vācbaltiešu, krievu un ebreju literatūrā, kas tapusi Latvijā, kā arī salīdzināta latviešu un lietuviešu mūsdienu literatūra.

Projekta dalībnieki izvēlējušies īstenot pētījumus gastropoētikas pētniecības laukā. Pirmo reizi jēdziens gastropoētika lietots Parama Roja pētījumā “Lasīšanas kopienas un kulinārijas kopienas: Dienvidāzijas diasporas gastropoētika” (Reading Communities and Culinary Communities: The Gastropoetics of the South Asian Diaspora) 2002. gadā. Līdzīgu jēdzienu proponē interneta žurnāls “Epikur. Journal für Gastrosophie”. Jēdzienu gastrosophie izmanto filozofijā un estētikā u. c., bet gastropoētika norāda tieši uz saistību ar literatūras pētniecību. Gastropoētikas ietvars nosaka, ka tiek ievērots metaliterārais un literārais konteksts.

Ēdiens ir cieši sasaistīts ar nacionālo identitāti – piederība etniskai grupai nereti tiek definēta arī caur tradicionālo virtuvi. Nacionālā identitāte ir sociāls konstrukts – identitātes veidošanā un uzturēšanā īpaša nozīme ir indivīdu un grupu komunikācijai, un identitāte ir arī sociāli determinēta, jo tās konstruēšanā liela nozīme ir tradicionālām sabiedrības institūcijām, arī kopienai, ģimenei, izglītības sistēmai, masu medijiem u. c.

Izmantojot diskursa analīzes, mikrovēstures un jaunā vēsturiskuma, kā arī postkoloniālisma un kutūrantropoloģijas, semiotikas u. c. teorētiskās pieejas sniegtās iespējas, var padziļināt izpratni par sabiedrības struktūru, dažādiem socialitātes aspektiem, kā arī politiskās un ekonomiskās varas ietekmi uz sabiedrību. Jauni laikmeta notikumi, piemēram, pandēmijas, rada jaunus kultūras izaicinājumus.

Konferencē ēdiena pētniecības intertekstualitāte tiek paplašināta uz citām kultūras daļām – mākslu, teātri, kino, mūziku –, kā arī skatījums tiek atvērts iespējami plaši – arī ārpus Latvijas vēsturiskās vai mūsdienu situācijas.­


Konferences tēmas:

  • ēdiens literatūrā un mākslā – no fizioloģiskas nepieciešamības līdz garšas baudai;
  • ēdiens literatūrā un mākslā kā nacionālās identitātes zīme un starpnacionālas komunikācijas aspekts;
  • ēdiens literatūrā un mākslā kā migrācijas un trimdas pieredzes atspoguļojuma elements;
  • latviešu un cittautu pavārgrāmatu un ēdiena kultūras sadzīves un kultūrvēsturiskie aspekti;
  • ēdiens tradicionālajā un populārajā kultūrā;
  • ēdiens un valoda.

Gaidām:

  • individuālo referātu (sadarbības) pieteikumus;
  • pieteikumus tematiskām sēdēm (3–4 referāti).

Darba valodas – latviešu un angļu.
Pieteikumus lūdzam iesniegt valodā, kurā paredzēts referāts.

Konference atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai notiks klātienē un/vai attālināti.
Konferences norise tiks ierakstīta un būs skatāma gan tiešsaistē, gan pēcāk LU YouTube kanālā.

Dalība konferencē – bez maksas.

Pieteikšanās līdz 2021. gada 2. augustam.
Paziņojumi par referātu iekļaušanu konferences programmā tiks izsūtīti līdz 2021. gada 15. augustam.

Pēc konferences tiks izdota anonīmi recenzēta kolektīvā monogrāfija “Ēdiens un kultūra”. Raksti iesniedzami līdz 2021. gada 13. decembrim.


Konferences pieteikuma veidlapa: https://ej.uz/gastropoetika.
Saziņa un papildu informācija par konferenci: gastropoetika@lu.lv.


Konferences orgkomiteja:
Maija Burima, Dr. philol., Daugavpils Universitāte
Zanda Gūtmane, Dr. philol., Liepājas Universitāte
Justīne Prusinovska (Justyna Prusinowska), Dr. philol., Adama Mickeviča universitāte
Pāvels Štolls (Pavel Štoll), Ph.D., Prāgas Kārļa universitāte
Laura Laurušaite (Laura Laurušaitė), Dr. philol., Lietuviešu literatūras un folkloras institūts
Sigita Kušnere, Mg. philol., Latvijas Universitāte
Astra Spalvēna, Dr. art., Latvijas Universitāte
Ieva Kalniņa, Dr. philol. Latvijas Universitāte

Dalīties